string(27) "2009/01/ZhangZiyi010309_X17" string(23) "2009/03/zzang032901_X17" string(27) "2009/01/ZhangZiyi010309_X17" Zhang Ziyi And Her Boyfriend Get Handsy! - Zhang Ziyi Photos - X17 Online